บุคลากรกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวัชรวิทยา

(General Administration Group Watcharawittaya School)

นายพัฒนา ทรงประดิษฐ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา

นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป