กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวัชรวิทยา

(General Administration Group Watcharawittaya School)

คลิกที่รูป เพื่อกรอกข้อมูล

งานยานพาหนะ อำนวยความสะดวกคุณครูที่ต้องการจองใช้รถยนต์ส่วนกลาง สามารถกรอกข้อมูลผ่าน Google froms เพื่อแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบผ่าน Line Notify เพื่อจัดตารางการใช้รถล่วงหน้า ทั้งนี้เมื่อกรอกข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์แล้ว ขอให้คุณครูกรอกแบบฟอร์มฉบับกระดาษ นำส่งที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป เพื่อเสนอตามขั้นตอนปกติโดยเร็ว

แบบฟอร์มของกลุ่มบริหารงานทั่วไป

งานอาคารและสถานที่

แบบฟอร์มแจ้งซ่อมต่าง ๆ

แบบฟอร์มขอใช้สถานที่

งานโสตทัศนศึกษา

งานยานพาหนะ

งานเวรรักษาความปลอดภัย

งานดุริยางค์

คำสั่งเวรรักษาการณ์ฯ

  • คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564

เว็บไซต์หน่วยงานภายในโรงเรียนวัชรวิทยา