กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวัชรวิทยา

(General Administration Group Watcharawittaya School)

แบบฟอร์มของกลุ่มบริหารงานทั่วไป

งานอาคารและสถานที่

แบบฟอร์มแจ้งซ่อมต่าง ๆ

งานยานพาหนะ

งานเวรรักษาความปลอดภัย

งานดุริยางค์

คำสั่งเวรรักษาการณ์ฯ

  • คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564

  • คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือนเมษายน - พฤษภาคม - มิถุนายน 2564

เว็บไซต์หน่วยงานภายในโรงเรียนวัชรวิทยา