กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวัชรวิทยา

(General Administration Group Watcharawittaya School)

คลิกที่รูป เพื่อเข้าสู่ระบบกรอกข้อมูล

งานยานพาหนะ อำนวยความสะดวกคุณครูที่ต้องการจองใช้รถยนต์ส่วนกลาง สามารถกรอกข้อมูลผ่าน Google froms เพื่อแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบผ่าน Line Notify เพื่อจัดตารางการใช้รถล่วงหน้า ทั้งนี้เมื่อกรอกข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์แล้ว ขอให้คุณครูกรอกแบบฟอร์มฉบับกระดาษ นำส่งที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป เพื่อเสนอตามขั้นตอนปกติโดยเร็ว

แบบฟอร์มของกลุ่มบริหารงานทั่วไป (ปรับปรุง 22 ก.พ. 2565)

งานอาคารและสถานที่

แบบฟอร์มแจ้งซ่อมต่าง ๆ

แบบฟอร์มขอใช้สถานที่

งานโสตทัศนศึกษา

งานยานพาหนะ

งานเวรรักษาความปลอดภัย

งานดนตรี

คำสั่งเวรรักษาการณ์ฯ

เว็บไซต์หน่วยงานภายในโรงเรียนวัชรวิทยา